Dr. Gaurav D. Sonawane
 • Dr. Gaurav D. Sonawane
 • Designation: Head
 • Qualification: Ph.D
 • Experience: 14.03 – Years
AKASH ADITYA SHRIVASTAVA
 • Akash A. Shrivastava
 • Designation: Assistant Professor
 • Qualification: M.E, Ph.D (pursuing)
 • Experience: 14 – Years
Prof.P.S.Garudkar
 • Mr. Pratap S. Garudkar
 • Designation: Assistant Professor
 • Qualification: M.E
 • Experience: 11.11 – Years
Bhushan Rajendra Chaudhari
 • Bhushan R. Chaudhari
 • Designation: Assistant Professor
 • Qualification: M.E
 • Experience: 05 – Years